El web no está optimizado para IExplorer, es mejor utilizar Mozilla Firefox o Chrome
 
Abonado
 
* registro limitado a mayores de edad
 
 

La protecció de dades a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
En l’exercici de les seves funcions i competències així com en la gestió dels tràmits i serveis municipals, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet tracta les dades personals (nom i cognoms, DNI, adreça postal o electrònica, dades familiars, dades bancàries, etc.) de totes aquelles persones que estableixin una relació amb l’organització municipal o gaudeixin dels seus serveis.

Com a responsable del tractament, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha de donar compliment a les obligacions que disposa el  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet tracta aquestes dades personals de manera lícita, lleial i transparent amb finalitats determinades, explícites, legítimes i garantint una seguretat adequada contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental (mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades).

Aquestes dades són adequades, pertinents i limitades (així com exactes) al que és necessari en relació amb les finalitats per les quals es tracten, essent conservades durant un període no superior al necessari.

En la present secció, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet posa a disposició de la ciutadania, en virtut del principi de transparència, informació sobre les circumstàncies i les condicions del tractament, així com dels drets que assisteixen a les persones interessades (titulars de les dades personals).

 CANCELAR
* campos obligatorios
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu navegación por nuestra web y para obtener estadísticas sobre su uso. Estas cookies no contienen ningún tipo de información de carácter personal. Te ofrecemos mayor información sobre este tema, y sobre las posibilidades de impedir su funcionamiento, en la explicación de nuestra política de privacidad. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso.  [ más información ]